Garancia

Jótállási feltételek

Általános feltételek:
Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki érvényes, a Pcneked Kft. által kiállított garancialevéllel rendelkezik.

1-3 év alkatrész-garancia (asztali számítógépek esetén):
Asztali számítógépekre ún. alkatrész-garanciát adunk – az egyes alkatrészek gyártói által vállalt garanciával (1-3 év) összhangban.
Bővebb információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az info@pcneked.hu e-mail-címen.

A terméken tárolt adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése a fogyasztó feladata. A PCneked Kft. semminemű kárért / elmaradt haszonért - ami adatvesztésből, vagy adatsérülésből, továbbá annak közvetlen, vagy közvetett következményéből származik (vagy visszavezethető arra), akkor sem, ha ezek az elvégzett jótállási intézkedésre visszavezethető okból következtek be - nem felel.

A jótállás nem kötelezi a Pcneked Kft–t cseretermék biztosítására a garanciális ügyintézés időtartamára.

A termék kijavítása esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Csere esetén a jótállási idő újraindul.

A jótállási igény érvényesítését kizáró okok

Az alábbi okokra visszavezethető hibák (és azok elhárítása) nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe:

 • nem rendeltetésszerű használat
 • szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás
 • termékspecifikációtól eltérő üzemeltetés
 • helytelen tárolás
 • iparszerű igénybevétel
 • külső tényező pl.: folyadék, áramingadozás, vis majornak tulajdonítható okok
 • elemi kár
 • bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem az általunk (vagy a gyártó által) elismert szervizpartner végez el
 • szoftverekre és számítástechnikai kellékanyagokra (pl. toner) cseregarancia csak bontatlan csomagolás megléte esetén érvényesíthető

Nem érvényesíthető jótállási igény, ha a termék vagy a garancialevél érvénytelen, vagy azonosításra alkalmatlan adatokat tartalmaz; ha a termék gyári száma nem olvasható / megrongálódott, vagy hiányzik.

A termék szervizünkbe való eljuttatásának a költsége a fogyasztót terheli. A fogyasztó a terméket partner futárszolgálatunkkal is eljuttathatja szervizünkbe. Ezt a szolgáltatást a fogyasztó a jótállási igény bejelentéskor igényelheti. A szolgáltatás díja: 2.500,- Ft ( 1.969,- Ft+ÁFA ).
Amennyiben a fogyasztó futárszolgálattal küldi a terméket, gondoskodjon a megfelelő csomagolásról (lehetőség szerint kartondobozba, vagy védőfóliás borítékba, - csökkentve az esetleges fizikai sérülések lehetőségét), mellékelje az érvényes garancialevelet és a pontos hibaleírást.
A szállítás közben bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk!

Jótállási ügyintézés menete, normál garanciális ügyintézés

 1. Fogyasztó bejelenti jótállási igényét
 2. Eljuttatja szervizünkbe a terméket (kiegészítőivel együtt) az érvényes garancialevelet, a számlát, vagy annak másolatát és a pontos hibaleírást.
 3. Amennyiben a termék megfelel a fent leírt jótállási feltételeknek, kollégánk átveszi a terméket jótállási ügyintézésre. Átvételkor kollégánk szervizjegyet állít ki az átvételről, vásárlónk a későbbiekben ezzel veheti át javított / cserélt / jóváírt termékét.
 4. A hibás terméket minden esetben a forgalmazó szervizében bevizsgáltatjuk.
 5. Ha a bevizsgálás igazolja a termék bejelentett hibáját, az alábbi lehetőségek állnak fenn:
  1. A szerviz megjavítja a terméket és a fogyasztó visszakapja az eredeti, javított készülékét.
  2. Ha a javítás nem lehetséges, a fogyasztó új, az eredetivel megegyező terméket kap.
  3. Ha az eredeti termék nem beszerezhető, a fogyasztó ajánlatot kap egy legalább az eredeti termékkel megegyező, vagy jobb specifikációjú termékre.
 6. Értesítjük a fogyasztót valamely elérhetőségén.
 7. A fogyasztó szervizjegy átadása után átveszi a terméket.

Jótállási ügyintézés menete, 72 órás garanciális ügyintézés

Az átvételtől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén termékcsere illeti meg a vásárlót, amennyiben átvételtől számított 3 munkanapon belül be is jelenti a meghibásodás tényét.

 1. Fogyasztó bejelenti jótállási igényét
 2. Eljuttatja szervizünkbe a terméket, eredeti csomagolásában, kiegészítőivel együtt, a Garancialevelet, a számlát, vagy annak másolatát és a pontos hibaleírást.
 3. Amennyiben a termék megfelel a fent leírt jótállási feltételeknek, kollégánk átveszi a terméket jótállási ügyintézésre. Az átvételkor kollégáink egy szervizjegyet állít ki az átvételről, később azzal veheti át a javított, cserélt, jóváírt termékét.
 4. A hibás terméket minden esetben a forgalmazó szervizében bevizsgáltatjuk.
 5. Ha a bevizsgálás igazolja a termék bejelentett hibáját, a terméket egy új termékre cseréljük. Ha a termék nem beszerezhető, a termék árát az ide vonatkozó érvényes jogszabály szerint visszatérítjük, vagy a termék árát teljes egészében levásárolhatja a fogyasztó.
 6. Értesítjük a fogyasztót valamely elérhetőségén.
 7. A fogyasztó szervizjegy átadása után átveszi a terméket.

Egyéb díjak
Futárszolgálat:
br. 2.500 Ft (1.969 + ÁFA) (egyirányú szállítás)

Garanciális igény érvényesítésére az alábbi címen van lehetőség.
Csomagátvételi pont és Szerviz: 1173 Budapest, Göröngyös utca 18. (H-P: 10.00-18.00 között)

Fontos! Garancia érvényesítéséhez szükséges az érvényes garancialevél bemutatása.
Garancialevél hiányában nem tudjuk átvenni a terméket. A garancialevél nem helyettesíthető sem számlával sem bármilyen más dokumentummal.
Garancialevél pótlására a vásárlást követő 8 napon belül díjmentesen, ezt követően a számítógép teljes bevizsgálását követően van lehetőség. A bevizsgálás díja: br. 5.000 Ft (3.937 + ÁFA).

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató


1. Kellékszavatosság

A vásárló a PCneked Kft. (továbbiakban vállalkozás) hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ebben az esetben a vásárló - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást vagy a cserét a vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben és a törvényi előírásoknak megfelelően- a szerződéstől is elállhat.

A vásárló választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Kellékszavatossági igény érvényesítésének határideje: Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogaival vásárló már nem élhet. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Vásárló kellékszavatossági igényét a vállalkozással szemben érvényesítheti.

A kellékszavatosság jogi érvényesítésének egyéb feltételei: A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén vásárló - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével vásárló ezt a jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a 151/2003 (IX.22.) kormányrendelet alapján a PCneked KFT. jótállásra köteles.

A jótállási idő új termék esetén 1-3 év .

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont vásárlót a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.