Adatvédelem

Pcneked Kft.
Adatkezelési tájékoztató
www.pcneked.hu

1. Bevezetés

A PCneked Kft. (1173 Budapest, Göröngyös utca 18. a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A PCneked Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A PCneked Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A PCneked Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

 • -2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • -1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • -1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • -2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • -2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • -2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • -2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2. Definíciók

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;
2.11. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A PCneked Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük Vásárlóinkat.
Felhívjuk a PCneked Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

ADATKEZELÉS A CSOMAGÁTADÁSI PONTON / SZERVIZBEN

3.1. Javításra átvétel

Az adatkezelés célja: a PCneked Kft. által forgalmazott termékek javítása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás.

Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év

Adattovábbítás: nincs

3.2. Alkatrész rendelés

A PCneked Kft.-től vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerülő alkatrészigény írásban kerül rögzítésre.

Az adatkezelés célja: a PCneked Kft.-től vásárolt termékekkel kapcsolatosan felmerült alkatrészigény dokumentálása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: kitöltés dátuma, az írásos dokumentum kitöltésének oka (megrendelés vagy érdeklődés), a vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, az átvétel módja, az érintett termék adatai, cikkszám hiányában a vásárlás időpontja, az igényelt alkatrész megnevezése, a probléma leírása, valamint a szöveges megjegyzésben esetlegesen megadott további személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év

Adattovábbítás: nincs

ADATKEZELÉS AZ ONLINE LEADOTT MEGRENDELÉSEK ESETÉN

3.3. A www.pcneked.hu oldalon leadott rendelések

Az adatkezelés célja: a PCneked Kft.: www.pcneked.hu webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, regisztrált felhasználók esetén a vásárlói kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, egyéb cím, lakcím, email cím, telefonszám; regisztrált felhasználók esetén: születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, számlázási cím, továbbá szállítási cím; a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás (regisztrált felhasználók esetén).

Az adatkezelés időtartama:

 • a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év

Adattovábbítás: nincs

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a www.pcneked.hu honlapon a Saját fiókba belépve,
 • postai úton a PCneked Kft., 1173 Budapest, Göröngyös utca 18. címen

KAPCSOLATFELVÉTEL A PCneked Kft.-VEL

3.4. A PCneked Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel:
Postai úton: 1173 Budapest, Göröngyös utca 18. (csak postacím, nem az ügyintézés helye)
e-mailen: info@pcneked.hu

A PCneked Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozó:
Név: PCneked Kft.
Székhely: 1173 Budapest, Göröngyös utca 18.

4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A PCneked Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és a telephelyén (1173 Budapest, Göröngyös utca 18.) található szerverén találhatók meg.
A PCneked Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.